Oppgave - Mitt yrke

I denne oppgaven skal du lære om utdanning, arbeid og næringsliv gjennom å utforske ett enkelt yrke. Du kan velge å fordype deg i yrket du drømmer om, eller kanskje du vil velge et yrke du aldri har hørt om før?

Oppgave

Velg et yrke som du ønsker å vite noe mer om.

Lag en muntlig presentasjon der du presenterer yrket du har valgt. Bruk gjerne powerpoint eller andre presentasjonsverktøy.

Finn ut:

 • hvilke utdanningskrav det er til yrket
 • hvilke fagkrav og poenggrense siste år for å komme inn på studiet
 • hvor du kan studere (i Norge og i verden)
 • hva yrket innebærer
 • arbeidsmuligheter
 • lønnsnivå
 • hvilken fagorganisasjon (eller flere) som representerer yrkesgruppen

Finn også ut om særegne forhold som gjelder for dette yrket. Det kan blant annet være informasjon om trivsel, helse, utviklingsmuligheter, kjønnsfordeling, om de fleste jobbene finnes i privat eller offentlig sektor eller om det er muligheter for internasjonalisering.

Kompetansemål – Samfunnsfag VG1

Eleven skal kunne:
finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag
reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår
drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

Tips til å løse oppgaven

Det finnes mange gode nettsider som handler om utdanning og arbeidsliv. Aktulle kilder er for eksempel:

Utdanning.no – Informasjon om flere tusen utdanninger og yrker.

Samordna opptak – Informasjon om opptak til studier i Norge.

ANSA – ANSA har masse god informasjon om studier i utlandet.

Bruk gjerne også fagorganisasjoners hjemmesider, nyhetsartikler eller annen informasjon du finner på nett. Du kan også spørre folk du kjenner eller intervjue personer som jobber med yrket du har valgt. 

Bøker i bokhylle. Bilde av Jamie Taylor fra Unsplash.

Å holde en god presentasjon

For å gi et godt faglig inntrykk må du forberede deg godt på emnet ditt og på hva du skal si. Du må også være forberedt på spørsmål. 

Du må kunne presentasjonen din utenat. Ikke les fra manus eller fra PowerPointen.

Når du presenterer må du passe på hvordan du bruker stemmen, kroppsspråket og blikket ditt. 

Bruk digitale virkemidler for å støtte opp om det du sier, men ikke la det stjele oppmerksomheten fra presentasjonen din. 

Kompetansemål - Norsk VG1

Eleven skal kunne:

bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv

kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner

innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett

Kildebruk

Du skal alltid oppgi hvor du har funnet informasjonen du viser til i en oppgave eller en presentasjon. Det er viktig å være kritisk til kildene du bruker, slik at du vet at du kan stole på informasjonen du presenterer.

Hva kjennetegner egentlig en god kilde? 

 • Det skal være lett å finne ut hvem som har skrevet eller publisert kilden.
 • Du skal kunne finne ut når kilden er skrevet eller publisert. 
 • Den som står bak siden er kjent for å være pålitelig, for eksempel en kjent forsker eller et leksikon.
 • Kilden har et godt, faglig språk og få grammatiske feil. 

Bruk gjerne siden Søk og skriv til å lære mer om kildebruk og hvordan du referer til kilder på en god måte. Oppgaven din blir styrket av god kildebruk.

Hånd som skriver. Foto av Green Chameleon fra Unsplash.