Bufdir: Kjønns- og seksualitetsmangfold

Er du interessert i spørsmål knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold?

Prosjektbeskrivelse

Skriv masteroppgaven din på oppdrag fra Bufdir og bidra til kunnskapsutvikling på et viktig fagfelt, få kontakt med et spennende fagmiljø og motta stipend.

Et godt kunnskapsgrunnlag er viktig for politikkutviklingen knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold. Hvordan kan arbeidet for kjønns- og seksualitetsmangfold fremmes? Hvilke utfordringer møter lhbtiq-personer når det gjelder levekår og livskvalitet, og hvordan kan vi møte disse utfordringene?

Det er ønskelig med en studie om et eller flere av følgende temaer:

 • Eldre skeive
 • Bifile og/eller panfile
 • Personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling
 • Transpersoner og ikke-binære
 • Barn og unge som bryter med normer for kjønn og/eller seksualitet
 • Familiemangfold blant skeive
 • Skeive med religiøs bakgrunn
 • Skeive blant de nasjonale minoritetene
 • Skeive med samisk bakgrunn
 • Vold i nære relasjoner blant skeive
 • Rusbruk blant skeive
 • Kjønns- og seksualitetsmangfold i utenriks- og/eller utviklingspolitikken
 • Skeive med funksjonsnedsettelse
 • Konverteringsterapi i Norge
 • Skeives erfaringer med helsevesenet og/eller andre offentlige tjenester
 • Erfaringer med mobbing og trakassering i skolen blant skeive elever/studenter

Det er ønskelig at studien utformes i samarbeid med Bufdir. Se også informasjon på våre nettsider.

Bufdir kan tilby en faglig kontaktperson og være behjelpelig med tilgang til:

 • Relevant litteratur og annet kildemateriale
 • Bufdirs fagmiljø og vårt nettverk
 • Oppfølging og veiledning
 • Deltakelse på aktuelle seminarer, workshops og konferanser

Søknaden skal inneholde:

 • Navn, adresse, telefon og e-postadresse
 • Studiested, navn på veileder, oppstart/planlagt innlevering
 • Søknad (om lag 1 side)
 • Prosjektbeskrivelse (om lag 3 sider)
 • CV
 • Vitnemål/karakterutskrift fra høgskole/universitet

Det legges avgjørende vekt på prosjektets faglige kvalitet.

Fakta om prosjektet

 • Åpent for én student
 • Oppdragsgiver kan stille datamateriale til rådighet
 • Oppdragsgiver kan sette deg i forbindelse med relevante aktører, anbefale litteratur og mulig kildemateriale
 • Oppdragsgiver kan tilby stipend på kr 25 000 
 • Fagområde: