Skoleprosjektene

Delmål 1 i Utdanning i Bergens strategi for gjeldende strategiperiode er at Utdanning i Bergen skal styrke rekrutteringen av motiverte studenter. I fellesskap og særlig i samarbeid med skolene, skal institusjonene jobbe langsiktig og målrettet for å bistå fremtidige studenter i å ta bevisste og veloverveide studievalg.

Visjonen med Delmål 1 i Utdanning i Bergens strategi er ikke å drive mengderekruttering for å skaffe flere studenter til våre samarbeidspartnere, men å hjelpe fremtidige studenter til å havne på et studieprogram som passer han eller henne. Vi tror at vi hindrer frafall og sikrer mer motiverte studenter gjennom å styrke elevenes karrierelæringstilbud i og utenfor skolen. 

Skoleprosjektene

Vi har som mål å tilgjengeliggjøre relevant informasjon og skape gode veiledningstilbud til elever på alle nivå, som et supplement til rådgivertjenesten i skolen og andre offentlige tjenester. Utdanning i Bergen ønsker også å synliggjøre for elevene at nærings- og arbeidslivet er i stadig endring, at det finnes mange spennende utdanning- og karrieremuligheter i vår region, og at det finnes mange muligheter for videre utdanning og ulike karriereveier uansett hvilke valg de tar.

Veloverveide og kunnskapsbaserte utdannings- og yrkesvalg skjer i en kontinuerlig karrierelæringsprosess. Spesielt i ungdomsårene trenger elever i ungdomsskole og på videregående skoler god og kvalitetssikret informasjon om muligetene som ligger foran dem. Elevene har også behov for karrieveiledning og mulighet til å bli kjent med seg selv, sine egne interesser, og de ulike utdanningsmulighetene de vurderer. Utdanning i Bergen jobber med å kartlegge hvilken informasjon og hvilke karrierelæringstilbud unge mennesker trenger på de ulike skoletrinnene for å legge et godt grunnlag for livslang læring. Vi jobber stadig med å videreutvikle og styrke våre tilbud for å bidra til å hjelpe elever som står i en valgprosess.

Ungdomsskoleprosjektet

Veloverveide og kunnskapsbaserte utdanningsvalg skjer i en kontinuerlig valgprosess gjennom hele livet. Allerede på ungdomsskolen tar alle elever et viktig valg som påvirker fremtidig karriere. Ved å velge hvilket utdanningsprogram de ønsker å ta på videregående, er det mange 10. klassinger som føler at de avgjør hele sin fremtid. Det er viktig å bistå elevene i dette valget ved å gi kvalitetssikret informasjon som er tilpasset målgruppen. Samtidig må man gjøre elevene bevisste på at karrierelæring er en livslang prosess, og at de ofte ikke er så låst som de tror etter at valget er tatt. 

I ungdomsskoleprosjektet samarbeider vi med flere pilotskoler i Hordaland. Pilotskolene er aktive både i kartleggingsfasen av prosjektet, på idéstadiet og i utprøvingen av de ulike tiltakene i prosjektet.

Basert på tilbakemeldinger fra elever, rådgivere og lærere i faget utdanningsvalg, har vi besluttet å utvikle læringsressurser som kan brukes i undervisning og i veiledningssituasjoner. Læringsressursene skal også kunne brukes hjemme, slik at elever og foreldre kan jobbe med ressursene sammen. 

VG1 Skolebesøk

Høsten 2017 gjennomførte vi skolebesøk til VG1-elever i Hordaland som en pilot. Tilbudet ble godt mottatt og har fått svært gode tilbakemeldinger fra både rådgivere og elever. Skolebesøkene til VG1 har derfor blitt et årlig tilbud til skolene i Hordaland.

Skolebesøket består av at elever som går i førsteklasse på studiespesialiserende program på videregående får et besøk som varer i én skoletime. Besøkene koordineres gjennom skoleprosjektene og gjennomføres av en student som har fått opplæring av Utdanning i Bergen. Innholdet i timen er utviklet av Utdanning i Bergen og revidert etter tilbakemeldinger fra rådgivere, lærere, elever og våre samarbeidspartnere. I løpet av skolebesøkene skal elevene få informasjon om hva høyrere utdanning er og hvordan de kan forberede seg til høyere utdanning mens de går på videregående. Besøkene er lagt til høsten på VG1, slik at skolebesøket kommer før elevene velger programfag for VG2 og VG3. 

VG2 Pilotprosjekt

Utdanning i Bergen er i en tidlig planleggingsfase der det vurderes om vi skal starte opp et pilotprosjekt rettet mot elever på VG2. Kartlegging og idéutvikling gjøres i samarbeid med rådgivere i videregående skole og et utvalg av våre samarbeidspartnere. 

VG3 Åpen dag

Hovedmålgruppen til Åpen dag er avgangselever som snart er ferdige på videregående skole. På Åpen dag inviterer vi elevene inn på campus på studiestedene i Bergen. Målet er at elevene skal få prøve ut det studieprogrammet de er mest interessert i å søke på, slik at de kan få kjenne etter om det er riktig valg for dem.

Det kan være tøft for en elev å begynne på et universitet eller en høgskole. Mange gruer seg gjerne litt til alt det nye som venter når de skal begynne å studere. Ved å besøke campus og møte studenter og forelesere, vil kanskje overgangen fra elev til student bli litt enklere. Vi håper at elevene gleder seg til studiestart etter å ha besøkt våre medlemsinsitusjoner på Åpen dag. 

Rådgivere og lærere

Vi vet at rådgivere og lærere spiller en stor rolle når unge mennesker skal velge utdanningsretning. Utdanning i Bergen samarbeider tett med engasjerte rådgivere som ønsker å gi elevene sine best mulig informasjon, veiledning og støtte i karrierelæringsprosessen.

Utdanning i Bergen har følgende tilbud til rådgivere og lærere:

  • Årlig rådgiverseminar
  • Deltakelse på Åpen dag
  • Frokostmøter og faglige seminarer
  • Årlig møte om opptak og siste nytt fra utdanningsinstitusjonene
  • Nettsider med informasjon om høyere utdanning og relevante arrangementer
  • Nettsider med læringsressurser til bruk i undervisnings- og veiledningssituasjoner