Ungdomsskoleprosjektet

Et godt utdanningsvalg er en modningsprosess som utvikles over tid. Utdanning i Bergen ønsker å utvikle et tilbud til ungdomsskolene som kan bistå elever i å ta veloverveide utdanningsvalg. Prosjektet er en del av vår satsing på livslang læring og bygger på et ønske om å bidra til elevenes karrierelæringsprosesser.

Vår visjon

Utdanning i Bergen og våre samarbeidspartnere ønsker å bistå rådgivere og lærere som underviser i utdanningsvalg på ungdomsskolen, slik at de får de ressursene de trenger for å styrke undervisningstilbudet til elevene. Vi jobber blant annet for å gjøre informasjon om utdanningssystemet, valgprosessen, høyere utdanning og ulike karrieremuligheter lett tilgjengelig for elevene i ungdomsskolene. 

Målet med prosjektet er ikke å rekruttere flere elever til å velge studiespesialiserende program på videregående og høyere utdanning, men at elevene som ønsker en slik utdannelse skal få innsikt i hva det valget innebærer. Vi tror at elevene blir tryggere i valgprosessen når de får informasjon om ulike utdanningsmuligheter og mulighet til å prøve ut ulike retninger på et tidlig tidspunkt. Prosjektet inngår som del av Utdanning i Bergens satsing på livslang læring og bygger på et ønske om å bidra til å styrke elevenes karrierelæringsprosesser.

Kartlegging i skolene

Første steg i ungdomsskoleprosjektet har vært å undersøke hvordan faget utdanningsvalg praktiseres i skolene i Hordaland og ellers på Vestlandet i dag. Et sentralt mål i undersøkelsene har vært å avdekke hvilke ressurser som allerede finnes og er i bruk i klasserommene, hva lærerne og rådgiverne føler at de mangler for å gjennomføre faget slik de mener at det bør gjennomføres, og hva Utdanning i Bergen eventuelt kan bidra med for å styrke faget. Resultatene fra kartleggingen danner grunnlaget for den videre satsingen i prosjektet. 

En del av kartleggingen er basert på en spørreundersøkelse som er sendt til alle ungdomsskolene i Hordaland. Undersøkelsen er fortsatt åpen og dersom du ikke har svart ennå er du velkommen til det! I tillegg til spørreundersøkelsen har vi utført intervju med både rådgivere, lærere og elever på våre pilotskoler i forbindelse med prosjektet. 

Ungdomsskoleprosjektet har fem pilotskoler knyttet til prosjektet:

Skole

Kommune

Elever på ungdomstrinnet

Nore Neset ungdomsskule

Os kommune

383

Hop ungdomsskole

Bergen kommune

456

Meland ungdomsskule

Meland kommune

129

Knarvik ungdomsskule

Lindås kommune

336

Nordhordland kristne grunnskole (privat)

Lindås kommune

50

 

Utviklingsfase

Ungdomsskoleprosjektet er nå i en tidlig utviklingsfase der vi jobber med å utvikle ulike nye tilbud til ungdomsskolene i vår region. Pilotskolene spiller en avgjørende rolle for å teste ut og gi tilbakemeldinger på nye tilbud underveis i utviklingsprosessen. 

Kontakt oss

Har du spørsmål til prosjektet? 
Ønsker din skole å være pilotskole? 

Kontakt Utdanning i Bergen i dag!